นายทอม  ศรีทิพย์ศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียน
นายราเชน  ไชยทิพย์
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายธัชพล  หน่อแก้ว
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นางพูนสุข  โมกศิริ
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
นายปิยะ  นามบ้าน
รองผู้อำนวยการโรงเรียน